Skontaktuj się z nami
+48 573 503 972

OWU - Ogólne Warunki Usług

OGÓLNE WARUNKI USŁUG


§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszych OWU mają następujące znaczenie:

1) OWU – niniejszy dokument, tj. Ogólne Warunki Usług;

2) Zleceniobiorca – ITrix Jarosław Kałasz; adres do doręczeń: ul. Zagórze 44, NIP 7773385000; mail: kontakt@itrix.pl;

3) Zleceniodawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, na rzecz którego Zleceniobiorca realizuje usługi;

4) Strony – Zleceniobiorca oraz Zleceniodawca;

5) Umowa – dodatkowa umowa pomiędzy Stronami (jeżeli została zawarta), która szczegółowo reguluje sposób świadczenia usług przez Zleceniobiorcę oraz wysokość należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia;

6) Usługa Aktywacji Licencji Bitrix24 – Usługa, która realizowana jest przez Zleceniobiorcę na podstawie zlecenia od Zleceniodawcy;

7) Usługa Doradcza - Usługa doradcza polegająca na odpowiedzi na pytania Zleceniodawcy związane z system Bitrix24 i wsparcie Zleceniodawcy w procesie wdrożenia Bitrix24;

8) System – zbiór oprogramowania informatycznego, które jest połączone za pomocą integratorów, oparte na programie Bitrix24, i przeznaczone do zarządzania firmą;

9) Bitrix24 – program do zarządzania firmą. Szczegóły dotyczące tego oprogramowania, zasady odpowiedzialności i warunki korzystania znajdują się na stronie producenta, tj. https://www.bitrix24.pl/ i https://www.bitrix24.pl/legal.php. ;

10) System Bitrix24 Zleceniobiorcy - miejsce do komunikacji Stron i zgłaszania zadań, dostępne pod adres itrix.bitrix24.pl;

11) Konfiguracja – niewynikająca z awarii zmiana w działaniu lub funkcjonowaniu Systemu,

wprowadzona przez Zleceniobiorcę na skutek zgłoszenia Zleceniodawcy.;

12) Licencja Bitrix24 - Zgodnie z ofertą producenta, aktualne dostępne wersje są opisane na stronie: https://www.bitrix24.pl/prices/;

13) Data ważności pakietu - data, do której Zleceniodawca może zrealizować pakiet godzin na usługi Doradcze;

14) System Zleceniodawcy - system informatyczny Bitrix24 Zleceniodawcy, na którym ma być aktywowana licencja lub realizowana usługa wdrożeniowa np. URL: b24-x132sad.bitrx24.pl§ 2. Usługi doradcze

1. Przedmiotem usługi jest świadczenie za wynagrodzeniem przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy przez ustalony indywidualnie przez Strony bądź w Umowie okres, usług informatycznych w postaci usługi doradczej dla Zleceniodawcy z zakresu systemu Bitrix24.

2. W Umowie bądź w indywidualnym ustaleniu została określona kwota wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy.

3. Formą zawarcia Umowy na usługi doradcze według ustaleń Stron będą:

 • Osobny dokument podpisany cyfrowo:
 • ustalenia mailowe/wymiana maili skutkująca ustaleniem istotnych warunków porozumienia
4. Rozpoczęcie usługi doradczej rozpoczyna się w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na konto Zleceniobiorcy, chyba że w Umowie postanowiono inaczej.

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy określone ilością możliwych do zrealizowania przez niego godzin w ramach pakietu jest płatne przez Zleceniodawcę w całości bez względu na faktyczne wykorzystanie godzin przez Zleceniodawcę. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy obejmuje jego gotowość do świadczenia usługi.

6. W zakresie czynności wskazanych w ust. 1 mieszczą się:

 • Odpowiadanie na pytania użytkowników systemu Zleceniodawcy
 • Prowadzenie szkoleń
 • Działania konfiguracyjne/ konfiguracja
 • Analizowanie możliwości systemu Bitrix24 do wymagań Zleceniodawcy
 • konsultowanie ze Zleceniodawcą możliwości usprawnień działania Systemu

7. Strony ustalają, że wymieniony w ust. 6 katalog czynności składających się na zakres przedmiotu Umowy nie ma charakteru bezwzględnie wiążącego i wyczerpującego. W szczególności może on ulec zmianie na skutek przeprowadzonych przez Strony uzgodnień mailowych w trakcie obowiązywania Umowy. Rozszerzenie zakresu przedmiotu Umowy wymaga każdorazowo akceptacji każdej ze Stron, wyrażonej w formie oświadczenia przesłanego drugiej Stronie za pośrednictwem wiadomości mailowej. Wystąpienie takiej zmiany lub zmian nie wpływa na pozostałe postanowienia OWU ani Umowy, chyba, że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

8. Zleceniobiorca zastrzega, że w ramach swoich działań:

 • z zakresu przedmiotu Umowy wyłączona jest naprawa wszelkiego oprogramowania firm trzecich w szczególności Bitrix24; w przypadku wystąpienia takiej awarii pomoc Zleceniobiorcy ogranicza się do konsultacji i wsparcia Zleceniodawcy w zakresie obsługi, konfiguracji lub kontaktu z firmami zewnętrznymi;
 • zapytania i problemy dotyczące oprogramowania firm trzecich, nie związane z wdrożeniem wykonywanym przez Zleceniobiorcę, a wykraczające poza zakres kompetencji Zleceniobiorcy mogą zostać obsłużone przez Zleceniobiorcę w trybie pozyskania informacji od firmy trzeciej w ramach kanału wsparcia dostarczonego przez Zleceniodawcę. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie i udzielenia wystarczających wskazówek celem rozwiązania problemu wszelka odpowiedzialność Zleceniobiorcy jest wyłączona;


§ 3. Forma komunikacji / czas obliczenia realizacji usługi

1. Zarówno świadczone przez Zleceniobiorcę w ramach realizacji Umowy usługi, jak zgłaszane przez Zleceniodawcę zgłoszenia, dokonywane będą zdalnie, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, za pośrednictwem środków i urządzeń pozwalających na bezpośrednie porozumiewanie i komunikowanie się na odległość, tj. według każdorazowego wyboru Stron, tj.:

 • przy użyciu telefonu (stacjonarnego, komórkowego) w zakresie konsultacji, z wyłączeniem zgłaszania awarii i zlecania zadań
 • czatu i szybkich wiadomości w systemie Bitrix24 ZLECENIOBIORCY itrix.bitrix24.pl w zakresie konsultacji, z wyłączeniem zgłaszania awarii i zlecania zadań
 • sytemu zadań - ticketów w systemie Bitrix24 itrix.bitrix24.pl w zakresie zgłaszania awarii i zlecania zadań
 • rozmów audio oraz audio-video w systemie Bitrix24 lub innym uzgodnionym w danym momencie przez strony (np. zoom, google meet i inne) w zakresie konsultacji lub rozmów związanych z wcześniej zleconymi zadaniami, z wyłączeniem zgłaszania awarii
 • drogą mailową 

2. Sposób obliczania czasu realizacji usług w przypadku komunikowania się przez Strony przy użyciu:

 • telefon: każde rozpoczęte 15 minut połączenia telefonicznego ze Zleceniodawcą, przychodzące do Zleceniobiorcy bądź wychodzące od Zleceniobiorcy, jest równoznaczne ze świadczeniem przez Zleceniobiorcę usług przez okres 30 minut;
 • w przypadku braku odebrania przez Zleceniobiorcę telefonu, jest on obowiązany do niezwłocznego wykonania połączenia zwrotnego;
 • Należy pamiętać że kontakt telefoniczny ma jedynie charakter informacyjny i nie jest odpowiednim kanałem do zgłaszania awarii oraz zadań.
 • zadanie w systemie Bitrix24 – każde rozpoczęte 15 minut świadczenia usług w ramach danego zadania jest równoznaczne ze świadczeniem przez Zleceniobiorcę usług przez okres 10 minut
 • Umówiona rozmowa audio-video za pośrednictwem systemu informatycznego – każde rozpoczęte 15 minut świadczenia usług w ramach danego zadania jest równoznaczne ze świadczeniem przez Zleceniobiorcę usług przez okres 15 minut
 • czat lub wiadomości na tablicy w systemie bitrix24 – w przypadku krótkich zapytań oraz wstępnych pytań o możliwość wykonania danego zlecenia zostanie naliczony czas za każde rozpoczęte 15 minut


§ 4. Licencja i usługi - odpowiedzialność

1. Zleceniobiorca może aktywować wybrane Licencje Bitrix24 na zlecenie Zleceniodawcy. Zleceniobiorca działa wtedy jako pełnomocnik Zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie sprzedaje Zleceniodawcy licencji - Zleceniobiorca aktywuje licencję na zlecenie Zleceniodawcy.

2. W celu dokonania aktywacji licencji należy złożyć i opłacić zamówienie. Oferta zamówienia zostanie przedstawiona drogą mailową.

3. Zleceniobiorca ma do 7 dni roboczych liczonych od daty zaksięgowania przelewu na aktywację licencji dla Zleceniodawcy.

4. Warunkiem aktywacji licencji jest podanie adresu URL Bitrix24 Zleceniodawcy (§ 1 pkt 14), na który ma być aktywowana licencja.

5. Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy na zasadzie winy wyłącznie za zakres i konsekwencje świadczonych usług. Zleceniobiorca nie odpowiada wobec Zleceniodawcy za jakość, treści, właściwości, poprawność działania i funkcjonalności oprogramowania Bitrix24 objętego zakupioną licencją, w szczególności:

 • brakiem dostępu do Bitrix24
 • potencjalnymi powstałymi szkodami, stratami i związanymi z nimi roszczeniami
 • utratą danych
 • wyciekiem danych
 • bezpieczeństwem danych

6. Zleceniobiorca zgodnie z wiążącymi go postanowieniami Distribution Agreement jako partner Bitrix24 nie może udzielać żadnych gwarancji na to oprogramowanie i jego działanie. Zleceniodawcę obowiązują zasady i warunki opisane przez dostawcę oprogramowania na stronie https://www.bitrix24.pl/legal.php , w tym postanowienia Terms of Service, które regulują zakres odpowiedzialności Bitrix24.

7. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie danych, jak i korzystanie z Systemu Bitrix24 w sposób gwarantujący jak najlepsze zabezpieczenie danych.

8. Zleceniobiorca może dodatkowo przypominać o terminie upływu licencji, ale to Zleceniodawca odpowiada za utrzymanie ważności licencji i odpowiednio wczesne zgłoszenie konieczności wykupu licencji na kolejny okres rozliczeniowy.


§ 5. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Zakres odpowiedzialności Zleceniobiorcy został określony w § 4.

2. Strony wyłączają odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które powstało na skutek działania lub zaniechania podmiotów trzecich, niezależnych od Stron, takich jak twórcy oprogramowania wchodzącego w skład Systemu, dostawcy usług internetowych, dostawcy energii elektrycznej, i inni podobni. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy przez Zleceniobiorcę z tej przyczyny nie uprawnia Zleceniodawcy do odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania bez zachowania terminów wypowiedzenia.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które powstało na skutek działania lub zaniechania Zleceniodawcy, jego pracowników lub współpracowników. W szczególności dotyczy to przypadków, w których Zleceniodawca lub jego pracownicy korzystają z Systemu w trakcie wykonywania przez Zleceniobiorcę prac ingerujących w System.

4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które powstało na skutek przekazania przez Zleceniodawcę błędnych lub niepełnych informacji dotyczących wykonywanego zadania.

5. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do konfiguracji systemu zgodnie z umowami zawartymi przez Zleceniodawcę z podmiotami trzecimi, ani do analizowania tych umów lub regulaminów usług. Wszelkie modyfikacje i nowe integracje powinny być przez Zleceniodawcę wyspecyfikowane wobec Zleceniobiorcy zgodnie z tymi umowami w sposób precyzyjny i pełny.

6. Zleceniobiorca nie odpowiada za straty, np. dopłaty do usług firm trzecich, wynikające z konfiguracji mieszczącej się w ramach niewystarczająco sprecyzowanego zlecenia/zadania, które jednocześnie wykonano poprawnie.


§ 6. Poufność i ochrona danych osobowych

1. Strony oraz ich pracownicy lub współpracownicy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji o warunkach Umowy oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie, klientach, pracownikach i współpracownikach drugiej ze Stron, na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jak i w innym równoważnym akcie), zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości mailowych.

2. Wykorzystywanie danych i informacji określonych w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej zgody drugiej ze Stron wyrażonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości mailowych.

3. Obowiązek poufności określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub będących w posiadaniu drugiej Strony czy też uzyskanych bez naruszenia w/w obowiązku, jak też nie dotyczy udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury i innych uprawnionych organów publicznych.

4. Obie Strony wyrażają zgodę na informowanie o fakcie zawarcia Umowy.

5. Strony zobowiązują się przestrzegać zasad obowiązującego prawa polskiego i europejskiego regulującego zasady ochrony danych osobowych.

6. Zleceniodawca zobowiązuje się dopełnić obowiązku informacyjnego wobec swoich pracowników i współpracowników dotyczącego zakresu i sposobu przetwarzania ich danych osobowych celem realizacji tejże Umowy, jak i korzystania z Bitrix24.§ 7 Postanowienia końcowe

1. Stronom nie przysługuje prawo przenoszenia, w całości ani w części, praw uzyskanych na mocy Umowy na osoby trzecie. Postanowienie to nie wyłącza prawa Zleceniobiorcy do korzystania z pomocy swoich pracowników i współpracowników przy realizacji przedmiotu Umowy.

2. Strony oświadczają, że jest ich celem rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących ważności, treści i wykonywania Umowy w drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.

3. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron jej adresu mailowego, Strona ta jest zobowiązana niezwłocznie poinformować drugą Stronę o fakcie przedmiotowej zmiany, nie później niż w terminie 3 dni od daty tej zmiany, pod rygorem uznania przesyłanych na jej poprzedni adres mailowy oświadczeń za skutecznie doręczone.

4. Za wyjątkiem postanowień OWU przewidujących odmiennie, Strony mogą w formie dokumentowej, w sposób wyraźny, za pomocą korespondencji mailowej pomiędzy uprawnionymi osobami, zmienić warunki Umowy lub ściśle określone warunki OWU.

5. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami OWU a Umowy, pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy.

Wdrożenie, szkolenie, konsultacje Bitrix24

Skontaktuj się z nami!